sexmovie
כעת באתר 20176 סרטים

תקנון

תקנון

תנאי השימוש

אתר sexmovie מאפשר שיתוף תכנים והגולשים בו יכולים לשתף באתר תמונות, סרטונים ותכנים. אתר sexmovie אינו אחראי על נזקים ותקלות שונות בתכנים השונים אשר הועלו על ידי הגולשים.

גולשי אתר sexmovie רשאים לעלות כל  תמונה ו/או תכני וידאו ובלבד שאינם מהווים תכנים אסורים או פוגעניים ובתנאי שיש ברשות הגולשים את האישור ו/או הם הבעלים של זכויות היוצרים על אותם התכנים המועלים לאתר.  

מערכת אתר sexmovie מקפידה לנקוט באמצעי זהירות מינימאליים בכדי לשמור ולהגן על התכנים השונים המועלים לאתר על ידי הגולשים, יחד עם זאת המערכת ממליצה לכל הגולשים לבצע גיבוי לאותם התכנים אשר מועלים לאתר. 
sexmovie והגולשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי בעבור הסרטונים, התמונות או התכנים האחרים אשר נמחקו, נפגעו או נגרם להם כל נזק אחר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

הגולש מצהיר שכל התכנים אשר הועלו על ידו לאתר sexmovie הינם תכנים מקורים אשר נוצרו על ידו והינו בעל הזכויות על אותם התכנים.

מערכת האתר רשאית לעשות שימוש בתכנים שהועלו במסגרת השירותים של האתר על פי שיקול דעתה והגולש לא יהיה זכאי לכל תמורה כספית עבור שימוש זה.  

הגולש מצהיר בזאת  כי השימוש בתכנים לא יגרום לצדדים השונים הן הגולשים גולשים ו/או בעל האתר להפרת זכות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת.

בהעלאת תכנים כאלה ואחרים הגולש מחויב לא לכלול תוכן אסור לפרסום על פי חוק  ו/או תוצר של  פעולות אשר נעשו לא כדין ובין היתר: צילומים וסרטונים אשר צולמו ללא הסכמה ו/או כל חומר אחר אשר עלול להוות כפגיעה או הפרת קניין רוחני.

חל איסור על העלאת חומר בטחוני, חומר מסחרי או חומר פרסומי מכל סוג.

חל איסור לפגוע ברשות הציבור, אין להעלות חומר אשר נוגע או מתקשר לקטינים, חומר שיש בו מין האיום, חומר המהווה לשון הרע, חומר גזעני וחומר אשר יש בו מין הטעיית הגולשים.

בכפוף לכתוב לעיל, מערכת אתר sexmovie שומרת לעצמה את האפשרות להסיר, להוריד או לא להציג תכנים על פי שיקול דעתה.

בעת העלאת תכנים לאתר, הגולש מביע את הסכמתו לפצות את הנהלת האתר על כל נזק אשר יגרם לאתר מתכנים אשר הוא העלה לאתר וכל שימוש בתכנים על ידי צד ג ללא אישור בעל האתר מהווה כעבירה על חוק זכות היוצרים..

מידע מסחרי 

מערכת אתר sexmovie איננה אחראית על התכנים הפרסומיים אשר מועלים לאתר על ידי גולשי האתר, כל חומר פרסומי אשר יועלה לאתר הינו באחריותו הבלעדית של המפרסם.

מערכת sexmovie אינה מפקחת או מבצעת עריכה על התכנים הפרסומים אשר מועלים לאתר וכחלק מכך, אינה אחראית לתכנים אשר מופיעים בהם.


הגולשים בsexmovie  מצהירים למעשה כי ידוע להם שכל חומר אשר פורסם או הועלה לאתר sexmovie ו/או לכל שירות אחר אשר קשור לאתר הינו באחריותם הבלעדית של הגולשים והם אחראים הבלעדיים לאותם התכנים.

עם זאת, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה.

הצהרות הגולש

כל גולש ובאתר sexmovie תחייב כלפי האתר על הסעיפים הבאים:

- שהינו בעל זכויות הקניין הרוחני על כל התכנים אותם הוא מעלה לאתר sexmovie, זאת לרבות, זכויות היוצרים והמבצעים.

- לא לעשות שימוש או להעלות תכנים ו/או תמונות ו/או סרטונים בעלי אופי מעלים, מאיים, בוטה, גזעני, או שיש בהם בכדי פגיעה ברגשות הציבור.

- אין לפרסם את פרטיו האישיים של כל אדם אחר, זאת לרבות מספרי טלפון

- אין להעלות לאתר sexmovie תוכן או חומר בהשתתפותם של קטינים או בעל קשר לקטינים.

- הגולש מתחייב לא להכליל בתכנים אשר מועלים על ידו לאתר sexmovie חומר כלשהו אשר יכול להוות פגיעה או/ו חדירה לפרטיות כמו גם, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים או מבצעים, הפרה של סימנים מסחריים, פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או כל הפרת דין אחרת.

- הגולש מודע לכך כי במידה ויופרו על ידו זכויות יוצרים מכל סוג בכל תוכן אשר יועלה על ידי לאתר sexmovie, לרבות העלאה של תמונות ו/או סרטונים לאתר, הוא מייפה את כוחו של sexmovie  להסיר מעצמו אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה אשר תתקבל בנושא זה.

מבלי לגרוע את האמור לעיל, רשאית הנהלת אתר sexmovie לתבוע ממפר הזכויות פיצוי כספי בגין הנזקים אשר נגרמו לה.

- אין להעלות לsexmovie חומרים שאינם חוקיים, חומרים אשר יש בהם לעידוד או סיוע לכל מעשה אשר יכול להוות עבירה פלילית על פי דיני מדינת ישראל, חומר אשר פרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, חומר שקרי או מטעה וחומר אשר מהווה כלשון רע על כל אדם.  

-  יש לעשות שימוש באתר sexmovie בהתאם לתקנון, להוראות כל דין וכפוף להוראות והנחיות אשר ימסרו מעת לעת על ידי מערכת אתר sexmovie.

הגולש יפצה את sexmovie, בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה כספית מכל סוג אשר נגרמו לאתר או לצד ג' הנובעים באופן ישיר או עקיף מהתכנים אשר הועלו על ידו לאתר sexmovie או לכל שירות המוצע מטעמו

כל גולש אשר ינהג באופן מנוגד לכל ההתחייבויות אשר פורטו לעיל – יחסם על ידי מערכת האתר וכל התכנים אשר העלה לאתר יוסרו לצמיתות. כל גולש אשר נחסם על ידי מערכת האתר, אינו רשאי לחזור ולגלוש באתר בכל צורה שהיא.